Kapopoulos Fine Arts is pleased to present the exhibition ‘NewIconolatry’. An impressive collection of works by Rallis, Vasileiou,Moralis, Tsarouhis, Drougkas, Pantaleon, Samios, Sorogas, Baikas andRorris.

New Iconolatry

10 November 2002 ―
18 February 2003

Kapopoulos Fine Arts is pleased to present the exhibition ‘NewIconolatry’. An impressive collection of works by Rallis, Vasileiou,Moralis, Tsarouhis, Drougkas, Pantaleon, Samios, Sorogas, Baikas andRorris.