Alexis AKRITHAKIS

 

Painte, Athens, 1939 - Αthens, 1994